Gwarancje

Wszystkie towary oferowane przez Wajda’ Grzegorz Wajda objęte są 12 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu, która obejmuje ukryte wady materiałowe lecz pod określonymi warunkami:

  • poprawnego zamontowania danej części zgodnie ze specyfikacją montażu,
  • w przypadku wymiany płynów, olejów,smarów, uszczelnień należy je wymienić wraz z montażem danej części,
  • po wymianie maszyna, silnik musi być poddawana regularnym przeglądom – silniki- wymiana płynów smarnych zgodnie ze specyfikacją, części mechaniczne wymagające smarowania zgodnie z potrzebą określoną przez producenta,
  • wszystkie części muszą być montowane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem przez wykwalifikowany personel.

Gwarancja nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zamontowaniem, demontażem części, kosztów związanych z dojazdem mechaników jak również kosztów związanych z przestojem maszyny.

Wajda’ Grzegorz Wajda zastrzega sobie prawo do zbadania reklamowanej części, jej zasadności jak również podzespołu współpracującego z daną częścią celem stwierdzenia zasadności reklamacji wraz z dokumentacją opisową. W zasadnych przypadkach klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanej części wraz z elementami współpracującymi celem stwierdzenia rzeczywistych przyczyn uszkodzenia. Wraz z żądanymi elementami należy przesłać dokumentacje opisową do siedziby firmy wskazanej na formularzu reklamacyjnym.

Firma Wajda’ musi być poinformowana pisemnie – formularz reklamacyjny do pobrania na stronie o roszczeniach z tytułu gwarancji. Wadliwy towar należy dostarczyć do siedziby firmy po uprzednim zgłoszeniu.

Formularz zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji